Nieprzestrzeganie zasad BHP przez pracownika

Każdy zakład pracy obowiązkowo musi mieć wdrożone przepisy BHP. Jednakże konieczność ich przestrzegania dotyczy wszystkich osób, które przebywają na terenie zakładu, w tym również pracowników. Jeżeli przełożony zaobserwuje, że pracownik rażąco narusza przepisy BHP, ma możliwość nałożenia odpowiedniej kary.

Jedną z nich jest nałożenie na pracownika nagany lub upomnienia. W niektórych przypadkach dopuszczalna jest także kara pieniężna, jednak istnieje odgórna jej wysokość. Kara pieniężna nie może bowiem przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika.

Kolejną możliwością pracodawcy jest wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której pracownik stworzył realne zagrożenie dla zdrowia lub życia innych współpracowników. Jeżeli doszło do bardzo poważnych naruszeń przepisów BHP, umowa o pracę może zostać wypowiedziana z winy pracownika.

Każdy pracownik powinien zostać poinformowany o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów.