Nieprzestrzeganie zasad BHP przez pracownika

Naklejki srebrne SilverStick świetnie sprawdzają się jako plomby void gwarancyjne

Każdy zakład pracy obowiązkowo musi mieć wdrożone przepisy BHP. Jednakże konieczność ich przestrzegania dotyczy wszystkich osób, które przebywają na terenie zakładu, w tym również pracowników. Jeżeli przełożony zaobserwuje, że pracownik rażąco narusza przepisy BHP, ma możliwość nałożenia odpowiedniej kary.

Jedną z nich jest nałożenie na pracownika nagany lub upomnienia. W niektórych przypadkach dopuszczalna jest także kara pieniężna, jednak istnieje odgórna jej wysokość. Kara pieniężna nie może bowiem przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika.

Kolejną możliwością pracodawcy jest wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której pracownik stworzył realne zagrożenie dla zdrowia lub życia innych współpracowników. Jeżeli doszło do bardzo poważnych naruszeń przepisów BHP, umowa o pracę może zostać wypowiedziana z winy pracownika.

Każdy pracownik powinien zostać poinformowany o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów.